Vedtatt av årsmøtet 28. september 2017

 1. Foreningens navn er Joomla! i Norge (JiN)
 2. Foreningens formål er å fremme bruken av Joomla! i Norge
 3. Alle som har interesser for å fremme bruken av Joomla! i Norge kan være medlem
 4. Nye medlemmer registrerer seg på foreningens hjemmeside
  1. Medlemmene må selv gjøre en årlig oppdatering av sin medlemsstatus på JiN-hjemmeside
  2. Medlemmet kan selv foreta sletting av sitt medlemskap på JiN-hjemmeside
  3. Medlemmer som ikke har oppdatert sin medlemsstatus slettes før årsmøtet
 5. Flertall i styret kan slette medlemskap for medlemmer som motarbeider foreningen
 6. Medlemmer kan delta på årsmøtet som avholdes som et nettmøte
 7. Styret innkaller til årsmøtet minimum 3 uker før
 8. Årsmøtet velger et styre bestående av minimum 3 medlemmer
 9. Styret konstituerer seg selv rett etter årsmøtet
 10. Det er ingen medlemskontingent
 11. Joomla! i Norge har egen bankkonto
  1. Bankkontoen administreres av en styreoppnevnt representant
 12. Medlemmene kan selv opprette arbeidsutvalg i Joomla! i Norge som f. eks.
  1. JoomlaDay
  2. Nettmøter
  3. Joomla treff
 13. JoomlaDay og andre arrangementer skal være selvfinansierende
  1. Sponsorinntekter
  2. Deltakeravgift
 14. Beslutning om oppløsning av foreningen må skje på et vanlig årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle et allmennyttig formål, i tråd med foreningens formål, etter møtets beslutning.
Har du ikke en brukerkonto enda? Registrer deg nå!

Logg inn